Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
22 Jan 2018
SAM Dana Berkembang
NAV 19,859.78
1 M 11.00%
3 M 12.71%
6 M 18.38%
Year to Date 9.81%
1 Y 22.95%
Since Inception 1885.98%
CAGR 15.92%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,803.04
1 M 5.44%
3 M -0.67%
6 M -2.91%
Year to Date 3.41%
1 Y -4.89%
Since Inception 80.30%
CAGR 7.69%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 1,885.46
1 M 1.70%
3 M 3.92%
6 M 7.13%
Year to Date 1.27%
1 Y 11.67%
Since Inception 88.55%
CAGR 8.30%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,797.37
1 M 15.04%
3 M 13.49%
6 M 13.40%
Year to Date 13.31%
1 Y 12.82%
Since Inception 179.74%
CAGR 17.83%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,114.95
1 M 6.87%
3 M -1.60%
6 M -3.33%
Year to Date 4.50%
1 Y -4.53%
Since Inception 11.50%
CAGR 2.19%
SAM Dana Kas
NAV 1,059.14
1 M 0.49%
3 M 1.49%
6 M 2.89%
Year to Date 0.36%
1 Y N.A
Since Inception 5.91%
CAGR N.A.
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 1,124.43
1 M 4.45%
3 M 10.58%
6 M N.A
Year to Date 2.27%
1 Y N.A
Since Inception 12.44%
CAGR N.A.