Samuel Aset Manajemen | ReksadanaSAM | Your Lifelong Investment Partner
Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
30 Mar 2023
SAM Dana Berkembang
NAV 19,006.73
1 M -1.73%
3 M -0.98%
6 M -4.92%
Year to Date -0.98%
1 Y 1.03%
Since Inception 1800.67%
CAGR 12.29%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,737.58
1 M 0.84%
3 M -3.78%
6 M -11.75%
Year to Date -3.78%
1 Y -6.48%
Since Inception 73.76%
CAGR 4.29%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,455.29
1 M 0.18%
3 M 2.75%
6 M 3.32%
Year to Date 2.75%
1 Y 3.89%
Since Inception 157.34%
CAGR 7.08%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,000.14
1 M -1.81%
3 M -2.35%
6 M -6.81%
Year to Date -2.35%
1 Y -5.64%
Since Inception 100.01%
CAGR 6.24%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 954.69
1 M 0.01%
3 M -3.56%
6 M -10.07%
Year to Date -3.56%
1 Y -4.87%
Since Inception -4.53%
CAGR -0.45%
SAM Dana Kas
NAV 1,330.00
1 M 0.36%
3 M 1.00%
6 M 1.86%
Year to Date 1.00%
1 Y 3.04%
Since Inception 33.00%
CAGR 4.76%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 1,074.56
1 M 0.82%
3 M 2.63%
6 M 2.12%
Year to Date 2.63%
1 Y 7.04%
Since Inception 7.46%
CAGR 1.30%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,201.90
1 M 0.37%
3 M 1.11%
6 M 2.18%
Year to Date 1.11%
1 Y 3.27%
Since Inception 20.19%
CAGR 3.70%
SAM Mutiara Nusa Campuran
NAV 1,811.87
1 M 0.39%
3 M 5.67%
6 M 1.64%
Year to Date 5.67%
1 Y -0.35%
Since Inception 81.19%
CAGR 11.93%
SAM ETF Sri Kehati
NAV 755.67
1 M 2.62%
3 M 3.35%
6 M 1.08%
Year to Date 3.35%
1 Y 5.25%
Since Inception 51.13%
CAGR 15.42%