Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
25 Nov 2021
SAM Dana Berkembang
NAV 17,577.90
1 M 0.13%
3 M 10.04%
6 M 6.42%
Year to Date 2.38%
1 Y 5.23%
Since Inception 1657.79%
CAGR 12.65%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,809.72
1 M 1.57%
3 M 10.95%
6 M 2.53%
Year to Date -3.36%
1 Y 3.29%
Since Inception 80.97%
CAGR 5.16%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,480.88
1 M 0.80%
3 M 1.38%
6 M 4.18%
Year to Date 3.72%
1 Y 6.64%
Since Inception 148.09%
CAGR 8.01%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,059.13
1 M -0.99%
3 M 11.42%
6 M 8.43%
Year to Date 0.22%
1 Y 9.04%
Since Inception 105.91%
CAGR 7.40%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 978.90
1 M 1.03%
3 M 13.63%
6 M 1.25%
Year to Date -6.92%
1 Y 0.69%
Since Inception -2.11%
CAGR -0.24%
SAM Dana Kas
NAV 1,276.53
1 M 0.21%
3 M 0.71%
6 M 1.50%
Year to Date 2.91%
1 Y 3.09%
Since Inception 27.65%
CAGR 5.23%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 945.63
1 M 0.36%
3 M 13.58%
6 M 9.32%
Year to Date -0.61%
1 Y 3.75%
Since Inception -5.44%
CAGR -1.32%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,149.19
1 M 0.14%
3 M 0.76%
6 M 1.45%
Year to Date 2.95%
1 Y 3.15%
Since Inception 14.92%
CAGR 3.81%
SAM Mutiara Nusa Campuran
NAV 1,711.79
1 M 2.03%
3 M 16.82%
6 M 13.27%
Year to Date 1.69%
1 Y 12.77%
Since Inception 71.18%
CAGR 14.65%
SAM ETF Sri Kehati
NAV 670.02
1 M 0.84%
3 M 15.44%
6 M 12.87%
Year to Date 3.05%
1 Y 4.83%
Since Inception 34.00%
CAGR N.A.