Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
21 Aug 2019
SAM Dana Berkembang
NAV 17,025.52
1 M -2.22%
3 M 6.76%
6 M -3.68%
Year to Date 4.14%
1 Y -8.12%
Since Inception 1602.55%
CAGR 13.88%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,799.98
1 M -0.13%
3 M 8.10%
6 M 1.56%
Year to Date 10.86%
1 Y 5.90%
Since Inception 80.00%
CAGR 6.36%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,031.85
1 M -0.92%
3 M 7.21%
6 M 7.40%
Year to Date 9.15%
1 Y 11.39%
Since Inception 103.18%
CAGR 7.72%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,391.98
1 M -3.54%
3 M 5.92%
6 M -5.88%
Year to Date 7.47%
1 Y -3.69%
Since Inception 139.20%
CAGR 11.76%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,083.83
1 M 0.14%
3 M 10.86%
6 M -0.69%
Year to Date 10.87%
1 Y 3.79%
Since Inception 8.38%
CAGR 1.23%
SAM Dana Kas
NAV 1,158.61
1 M 0.54%
3 M 1.72%
6 M 3.36%
Year to Date 4.39%
1 Y 6.55%
Since Inception 15.86%
CAGR 6.00%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 1,041.63
1 M -3.86%
3 M 5.47%
6 M -5.93%
Year to Date 2.07%
1 Y 4.15%
Since Inception 4.16%
CAGR 2.13%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,047.74
1 M 0.28%
3 M 1.52%
6 M 1.87%
Year to Date 2.54%
1 Y 4.04%
Since Inception 4.77%
CAGR 3.26%