Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
19 Sep 2019
SAM Dana Berkembang
NAV 17,038.77
1 M -0.52%
3 M -0.21%
6 M -0.88%
Year to Date 4.22%
1 Y -4.26%
Since Inception 1603.88%
CAGR 13.83%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,828.96
1 M 2.04%
3 M 4.92%
6 M 3.98%
Year to Date 12.64%
1 Y 10.20%
Since Inception 82.90%
CAGR 6.48%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,042.06
1 M 0.65%
3 M 3.37%
6 M 6.24%
Year to Date 9.70%
1 Y 13.54%
Since Inception 104.21%
CAGR 7.71%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,376.39
1 M -1.66%
3 M -1.44%
6 M -3.33%
Year to Date 6.77%
1 Y 0.63%
Since Inception 137.64%
CAGR 11.54%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,096.92
1 M 1.72%
3 M 5.51%
6 M 2.87%
Year to Date 12.21%
1 Y 7.91%
Since Inception 9.69%
CAGR 1.40%
SAM Dana Kas
NAV 1,165.18
1 M 0.61%
3 M 1.74%
6 M 3.37%
Year to Date 4.98%
1 Y 7.05%
Since Inception 16.52%
CAGR 6.04%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 1,040.36
1 M -1.07%
3 M -2.21%
6 M -4.28%
Year to Date 1.94%
1 Y 5.63%
Since Inception 4.04%
CAGR 1.98%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,054.20
1 M 0.64%
3 M 1.41%
6 M 2.24%
Year to Date 3.17%
1 Y 4.56%
Since Inception 5.42%
CAGR 3.51%