Samuel Aset Manajemen | ReksadanaSAM | Your Lifelong Investment Partner
Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
02 Feb 2023
SAM Dana Berkembang
NAV 19,825.66
1 M 2.79%
3 M -1.28%
6 M 2.48%
Year to Date 3.28%
1 Y 14.57%
Since Inception 1882.57%
CAGR 12.55%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,782.16
1 M -0.68%
3 M -5.89%
6 M -8.55%
Year to Date -1.31%
1 Y -2.56%
Since Inception 78.22%
CAGR 4.55%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,449.70
1 M 1.37%
3 M 2.52%
6 M 2.79%
Year to Date 1.39%
1 Y 3.97%
Since Inception 156.76%
CAGR 7.14%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,120.61
1 M 3.13%
3 M -3.13%
6 M 0.00%
Year to Date 3.53%
1 Y 8.11%
Since Inception 112.06%
CAGR 6.88%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 985.08
1 M 0.22%
3 M -4.99%
6 M -5.71%
Year to Date -0.49%
1 Y 0.24%
Since Inception -1.49%
CAGR -0.15%
SAM Dana Kas
NAV 1,321.59
1 M 0.35%
3 M 0.98%
6 M 1.24%
Year to Date 0.37%
1 Y 2.82%
Since Inception 32.16%
CAGR 4.77%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 1,065.69
1 M 1.93%
3 M 0.02%
6 M 3.80%
Year to Date 1.78%
1 Y 17.29%
Since Inception 6.57%
CAGR 1.19%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,193.22
1 M 0.30%
3 M 1.10%
6 M 1.57%
Year to Date 0.38%
1 Y 3.18%
Since Inception 19.32%
CAGR 3.67%
SAM Mutiara Nusa Campuran
NAV 1,747.63
1 M 1.98%
3 M -3.27%
6 M -2.00%
Year to Date 1.92%
1 Y 6.87%
Since Inception 74.76%
CAGR 11.52%
SAM ETF Sri Kehati
NAV 726.66
1 M -0.41%
3 M -4.17%
6 M 2.11%
Year to Date -0.62%
1 Y 11.15%
Since Inception 45.33%
CAGR 14.70%