Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
25 Jan 2021
SAM Dana Berkembang
NAV 17,390.88
1 M 0.31%
3 M 17.51%
6 M 17.94%
Year to Date 1.29%
1 Y -0.65%
Since Inception 1639.09%
CAGR 13.08%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,891.41
1 M -0.11%
3 M 22.43%
6 M 23.58%
Year to Date 1.00%
1 Y 9.64%
Since Inception 89.14%
CAGR 5.98%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,371.50
1 M -0.65%
3 M 4.22%
6 M 6.54%
Year to Date -0.86%
1 Y 10.41%
Since Inception 137.15%
CAGR 8.19%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,106.61
1 M 1.14%
3 M 31.86%
6 M 33.11%
Year to Date 2.53%
1 Y -3.34%
Since Inception 110.66%
CAGR 8.36%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,066.78
1 M -0.55%
3 M 27.85%
6 M 29.17%
Year to Date 1.43%
1 Y 6.65%
Since Inception 6.68%
CAGR 0.81%
SAM Dana Kas
NAV 1,243.98
1 M 0.32%
3 M 1.01%
6 M 2.11%
Year to Date 0.29%
1 Y 4.47%
Since Inception 24.40%
CAGR 5.67%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 979.21
1 M 2.40%
3 M 23.81%
6 M 23.79%
Year to Date 2.92%
1 Y -5.06%
Since Inception -2.08%
CAGR -0.62%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,119.74
1 M 0.35%
3 M 1.02%
6 M 1.83%
Year to Date 0.32%
1 Y 3.94%
Since Inception 11.97%
CAGR 4.00%
SAM Mutiara Nusa Campuran
NAV 1,761.36
1 M 3.92%
3 M 35.44%
6 M 44.15%
Year to Date 4.63%
1 Y 73.01%
Since Inception 76.14%
CAGR 20.04%
SAM ETF Sri Kehati
NAV 684.53
1 M 5.37%
3 M 22.13%
6 M 20.63%
Year to Date 5.28%
1 Y N.A
Since Inception 36.90%
CAGR N.A.