Samuel Aset Manajemen | ReksadanaSAM | Your Lifelong Investment Partner
Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
01 Dec 2022
SAM Dana Berkembang
NAV 20,190.49
1 M 0.62%
3 M -0.06%
6 M 1.88%
Year to Date 15.90%
1 Y 17.36%
Since Inception 1919.05%
CAGR 12.73%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,877.50
1 M -1.66%
3 M -5.99%
6 M -2.47%
Year to Date 2.50%
1 Y 7.13%
Since Inception 87.75%
CAGR 5.04%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,444.73
1 M 0.57%
3 M 1.02%
6 M 1.09%
Year to Date 1.32%
1 Y 1.99%
Since Inception 151.25%
CAGR 7.23%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,140.23
1 M -3.15%
3 M -2.56%
6 M -3.93%
Year to Date 8.73%
1 Y 8.07%
Since Inception 114.02%
CAGR 7.08%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,033.50
1 M -0.96%
3 M -4.01%
6 M -0.89%
Year to Date 4.78%
1 Y 9.88%
Since Inception 3.35%
CAGR 0.33%
SAM Dana Kas
NAV 1,312.50
1 M 0.29%
3 M 0.48%
6 M 1.25%
Year to Date 2.39%
1 Y 2.76%
Since Inception 31.25%
CAGR 4.79%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 1,071.11
1 M -0.38%
3 M 1.47%
6 M 2.95%
Year to Date 17.93%
1 Y 18.05%
Since Inception 7.11%
CAGR 1.32%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,185.16
1 M 0.43%
3 M 0.77%
6 M 1.46%
Year to Date 2.76%
1 Y 3.06%
Since Inception 18.52%
CAGR 3.65%
SAM Mutiara Nusa Campuran
NAV 1,793.32
1 M -1.40%
3 M -1.26%
6 M -2.01%
Year to Date 9.35%
1 Y 10.61%
Since Inception 79.33%
CAGR 12.53%
SAM ETF Sri Kehati
NAV 766.51
1 M -0.75%
3 M 3.95%
6 M 3.21%
Year to Date 19.36%
1 Y 18.63%
Since Inception 53.30%
CAGR 18.21%