Samuel Aset Manajemen
SAM Performance
23 Aug 2019
SAM Dana Berkembang
NAV 16,966.08
1 M -2.45%
3 M 4.58%
6 M -3.59%
Year to Date 3.78%
1 Y -9.10%
Since Inception 1596.61%
CAGR 13.86%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,796.83
1 M 0.79%
3 M 7.33%
6 M 1.36%
Year to Date 10.66%
1 Y 5.11%
Since Inception 79.68%
CAGR 6.34%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 2,036.03
1 M -0.28%
3 M 6.47%
6 M 7.57%
Year to Date 9.38%
1 Y 11.87%
Since Inception 103.60%
CAGR 7.74%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,377.00
1 M -3.13%
3 M 3.56%
6 M -5.50%
Year to Date 6.80%
1 Y -4.92%
Since Inception 137.70%
CAGR 11.66%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,079.29
1 M 1.24%
3 M 9.56%
6 M -1.10%
Year to Date 10.41%
1 Y 2.53%
Since Inception 7.93%
CAGR 1.16%
SAM Dana Kas
NAV 1,159.06
1 M 0.51%
3 M 1.65%
6 M 3.38%
Year to Date 4.43%
1 Y 6.56%
Since Inception 15.91%
CAGR 6.00%
SAM Beta Plus Equity Fund
NAV 1,038.93
1 M -3.11%
3 M 3.33%
6 M -5.41%
Year to Date 1.80%
1 Y 2.46%
Since Inception 3.89%
CAGR 1.98%
SAM Dana Likuid Syariah
NAV 1,048.23
1 M 0.18%
3 M 1.62%
6 M 1.91%
Year to Date 2.59%
1 Y 3.99%
Since Inception 4.82%
CAGR 3.28%