Samuel Aset Manajemen
Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang
Kinerja Reksa Dana SAM
26 Sep 2016
SAM Dana Berkembang
NAV 15,587.22
1 M 0.34%
3 M 12.01%
6 M 16.89%
Year to Date 26.88%
1 Y 35.79%
Since Inception 1458.72%
CAGR 15.64%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,906.75
1 M -6.77%
3 M 1.02%
6 M 3.26%
Year to Date 9.67%
1 Y 15.43%
Since Inception 90.68%
CAGR 10.22%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 1,708.55
1 M 0.70%
3 M 7.48%
6 M 9.53%
Year to Date 14.49%
1 Y 17.43%
Since Inception 70.86%
CAGR 8.41%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,122.50
1 M -3.43%
3 M 7.78%
6 M 14.80%
Year to Date 25.47%
1 Y 39.49%
Since Inception 112.25%
CAGR 16.44%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,184.37
1 M -8.10%
3 M 2.37%
6 M 4.94%
Year to Date 10.47%
1 Y 19.45%
Since Inception 18.44%
CAGR 4.69%