Samuel Aset Manajemen
Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang
Kinerja Reksa Dana SAM
21 Oct 2016
SAM Dana Berkembang
NAV 16,149.57
1 M 3.58%
3 M 7.02%
6 M 16.94%
Year to Date 31.46%
1 Y 29.30%
Since Inception 1514.96%
CAGR 15.79%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,950.32
1 M 0.90%
3 M -1.68%
6 M 0.93%
Year to Date 12.18%
1 Y 9.59%
Since Inception 95.03%
CAGR 10.49%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 1,691.59
1 M -0.53%
3 M 2.31%
6 M 5.45%
Year to Date 13.35%
1 Y 15.22%
Since Inception 69.16%
CAGR 8.16%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,279.92
1 M 7.15%
3 M 7.65%
6 M 18.47%
Year to Date 34.77%
1 Y 33.32%
Since Inception 127.99%
CAGR 17.87%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,216.44
1 M 1.32%
3 M -0.91%
6 M 2.25%
Year to Date 13.46%
1 Y 9.21%
Since Inception 21.64%
CAGR 5.35%