Samuel Aset Manajemen
Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang
Kinerja Reksa Dana SAM
25 Aug 2016
SAM Dana Berkembang
NAV 15,597.55
1 M 3.34%
3 M 17.04%
6 M 24.11%
Year to Date 26.96%
1 Y 36.98%
Since Inception 1459.76%
CAGR 15.72%
SAM Syariah Berimbang
NAV 2,053.11
1 M 3.07%
3 M 11.03%
6 M 18.15%
Year to Date 18.09%
1 Y 26.96%
Since Inception 105.31%
CAGR 11.62%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 1,697.06
1 M 2.80%
3 M 8.55%
6 M 11.21%
Year to Date 13.72%
1 Y 16.42%
Since Inception 69.71%
CAGR 8.42%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,209.37
1 M 4.97%
3 M 17.50%
6 M 26.70%
Year to Date 30.60%
1 Y 46.42%
Since Inception 120.94%
CAGR 17.73%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,294.57
1 M 4.86%
3 M 15.30%
6 M 23.04%
Year to Date 20.75%
1 Y 34.56%
Since Inception 29.46%
CAGR 7.43%