Samuel Aset Manajemen
Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang Reksa Dana - SAM Dana Berkembang
Kinerja Reksa Dana SAM
24 Oct 2016
SAM Dana Berkembang
NAV 16,175.05
1 M 3.02%
3 M 7.30%
6 M 17.26%
Year to Date 31.66%
1 Y 27.82%
Since Inception 1517.51%
CAGR 15.79%
SAM Syariah Berimbang
NAV 1,968.46
1 M 2.17%
3 M -0.71%
6 M 1.27%
Year to Date 13.22%
1 Y 8.75%
Since Inception 96.85%
CAGR 10.63%
SAM Sukuk Syariah Sejahtera
NAV 1,692.60
1 M -0.79%
3 M 2.46%
6 M 5.53%
Year to Date 13.42%
1 Y 15.14%
Since Inception 69.26%
CAGR 8.16%
SAM Indonesian Equity Fund
NAV 2,313.69
1 M 7.99%
3 M 9.94%
6 M 20.16%
Year to Date 36.77%
1 Y 32.89%
Since Inception 131.37%
CAGR 18.18%
SAM Sharia Equity Fund
NAV 1,229.35
1 M 2.53%
3 M 0.15%
6 M 2.62%
Year to Date 14.66%
1 Y 7.76%
Since Inception 22.93%
CAGR 5.63%